ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.sedemosmi.tv

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Статис ” AД, ЕИК 833172830, със седалище и адрес на управление: в гр.София, пл.“България“ №1, НДК, зала 12, тел.003592 42 000 50, email info@sedemosmi.tv (наричано по-долу „Доставчик”) за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги и потребителите на уебсайт www.sedemosmi.tv.

ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "Уебсайт" или „сайт“ е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. Уебсайтът www.sedemosmi.tv е собственост на Доставчика, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.2. Потребител е всяко пълнолетно физическо лице, което след регистрация ползва услугите на Доставчика, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством Сайта;

1.3. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.4. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.5. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.6.„Посетител“ е уникален браузър от един IP адрес.

1.7."Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.8. Медиен продукт/предаване е съвкупност от емисиии - филми или самостоятелна част от програмата на лицензиран и/или регистриран радио и/или телевизионен доставчик, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудиовизуална реализация, по-конкретно -програмата 7/8 TV или част от нея и избрани от Доставчика музикални клипове и концерти .

1.9. Медия е регистриран телевизионен доставчик или друг носител на права за излъчване в Интернет на телевизионни канали, телевизионни предавания, филми и други медийни продукти. Медиите обединяват отделни предавания/ медийни продукти;

1.10. Методи на излъчване: В уебсайта съществуват три вида метода на излъчване на медийните продукти - директно излъчване (на живо), времево изместване (time shifting) позволяващо да се гледа програмата назад във времето до един час след датата на първото излъчване, като Потребителят може да избере конкретно предаване или да превърти назад с точност до секундата , както и отделни предавания/материали (SVOD - subscription video on demand) . Всички медийни продукти са достъпни за потребителя по един или няколко от тези методи на излъчване.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

2.1. Доставчикът предоставя на Потребителя Услуги посредством Сайта, при стриктно спазване от страна на Потребителя на посочените в настоящите Общи условия изисквания. Доставчикът си запазва правото да променя предоставяните услуги, да добавя нови такива или да преустанови предлагането на част или на всички Услуги.

3.1. Посредством Сайта Доставчикът предоставя по безжичен път или по кабел (в зависимост от използваната технология за достъп до Интернет) достъп на неограничен брой лица до медийни продукти и техните издания или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки Потребител, освен ако се касае за директно излъчване (на живо).

3.2. Услугите включват само и единствено предоставяне на възможност за еднократно или многократно зрително и/или слухово възприемане на конкретно излъчвания/поръчания медиен продукт и неговите издания в Интернет. Излъчването на медийните продукти се осъществява с помощта на сървър за поточно видео (streaming server), в реално време или на запис, съдържащ се в база данни и извличан при необходимост.

Предоставянето на Услугите от страна на Доставчика не обхваща осигуряване на компютърно и телекомуникационно оборудване. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.)

3.3. Услугите се предоставят на потребителите срещу заплащане на месечна абонаментна такса.

3.4. Услугата не предоставя възможност за записване на включените в каталога заглавия (копиране, download или други подобни способи за съхранение на съдържанието).

3.5. С регистрацията на потребителя и заплащането на абонамент, Потребителят има право на достъп до услугите с три устройства едновременно без ограничение по IP адреси.

ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ. ДОГОВОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ.

4.1.Използването на услугите се осъществява въз основа на неформален договор при Общите условия, които потребителят следва да приеме изрично.

Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

4.2. Ползването на услугите при условията на настоящите общи условия е възможно след първоначално регистриране на потребителя в Сайта и приемане на Общите условия . С приемането на Общите условия Потребителят декларира, че е навършил 18 години, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Регистрацията се извършва чрез задължително посочване на име и фамилия, e-mail адрес и обичайно местопребиваване на Потребителя (държава , в която се използва услугата) , както и незадължително посочване на мобилен телефон. При регистрацията потребителят може да използва своя фейсбук или google. Account.

4.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по него се счита лицето, от чието име са заплатени Услугите и което се е регистрирало.

5.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

При промяна на общите условия, Доставчикът публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на общите условия, както и текста на измененията в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила. Потребителите се считат уведомени за измененията на Общите условия от деня на публикуването им в Сайта. При изменение на общите условия по инициатива на Доставчика всеки Потребител има право да прекрати индивидуалния си договор без санкции в срок до влизане на променените общи условия в сила и да получи обратно пропорционална част от предплатените и неизползвани от тях суми. Последното не се прилага, когато промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на компетентен орган.

Независимо от горепосоченото Доставчикът има право да прави промени в начините на плащане с незабавно действие. Валидни са тези начини на плащане, които са указани към момента на извършване на съответното плащане.

6. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име /имейл-адреса на потребителя/ и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

7. С извършване на регистрацията и изразяване на съгласие с Общите условия от Потребителя между страните се сключва рамков договор за ползване на услугите (договорът).

7.2. След сключване на договора, Доставчикът незабавно изпраща на Потребителя e-mail, който съдържа: потвърждение за успешна регистрация, име и адрес на Доставчика; налична информация, характеризираща предоставяните услуги (планове за достъп, цени, схеми и начини на плащане и пр.); условия за прекратяване на договора; възможност Потребителят да се откаже от договора и др. съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство.

7.3. В случай, че потребителят заяви изрично желание да ползва тестов период първите седем дни от регистрацията на потребителя се считат за такъв . Потребителят има право на тестов период само след първоначалната си регистрация на сайта. В случай, че Потребителят прекрати регистрацията си и след това извърши нова регистрация, то той няма право да ползва нов тестови период.

7.4. Потребителят не дължи заплащане за посочения в т.7.3. тестов период. След изтичане на тестовия период и в случай, че Потребителят не е заплатил абонаментна такса, достъпът до услугите се прекратява.

7.5. Потребителят декларира изрично предварително съгласие, изпълнението на договора да започне в деня на активиране на услугата съгласно чл.10 от настоящите Общи условия /т.е. преди изтичане на срока по закона за защита на потребителите за отказ от договора/.

Потребителят е информиран, че заплащайки абонаментната такса и приемайки започване на изпълнение на договора съгласно посоченото губи правото си на отказ от договора.

7.5.1. Във всички случаи Потребителят има право на отказ от договора при условията и в срока на чл.17.1. и следващите от тези общи условия.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ.

8. Услугите се ползват срещу заплащане на абонаментна такса.

Размерът на абонаментната такса е посочен в интернет-страницата. Доставчикът определя абонаментните такси, дължими от потребителите за ползване на абонаментен достъп до всички заглавия през отделните периоди на достъп.

8.1. Таксите за абонаментен достъп подлежат на заплащане посредством един от следните начини:

1. с дебитна или кредитна карта или други платежни средства, одобрени от Ипей АД през системата на eРay - съобразно условията за извършване на плащания чрез еPay, достъпни на www.epay.bg;

2. в брой в представителство на "Изипей" АД - съобразно условията за извършване на плащания чрез „Изипей” АД", достъпни на www.easypay.bg;

3. с дебитна или кредитна карта VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro посредством регистрация на интернет страницата sedemosmi.tv- съобразно условията, предвидени на посочената интернет страница и при спазване на правилата, посочени по-долу в алинеи в настоящия член;

8.2. При регистрация на дебитна/кредитна карта , потребителят заявява своето съгласие за заплащане на такси за абонаментен достъп до всички заглавия чрез автоматично удържане на съответната абонаментна такса от регистрираната дебитна/кредитна карта. При липса на съгласие с цел гарантиране на непрекъсваемост на услугата потребителят следва да заплаща абонаментната такса преди датата на изтичане на срока, за който е осъществил плащане.

При регистрация на дебитна/кредитна карта , от страна на обслужващата Доставчика банка се извършва валидация на регистрираната карта, като за целта от картата се удържа еднократна такса за авторизация съгласно действащата към датата на авторизация тарифа на Уникредит Булбанк АД. Това важи за всяка регистрация и/или пререгистрация на дебитна/кредитна карта.

Тази такса за валидация на регистрирана кредитна карта е в размер на 0,75 лева и се начислява допълнително към абонаментната такса съгласно горепосоченото. При промяна на таксата Доставчикът уведомява Потребителите със съответно съобщение в интернет страницата като промяната влиза в сила от датата на промяната на Тарифата на Уникредит Булбанк АД, но не по-рано от обявяването на промяната на сайта.

Данните на дебитната/кредитна карта , чрез която се извършват плащания на абонаментни такси, се посочват от потребителя при регистрацията му на съответната интернет страница и могат да бъдат променяни от него по всяко време. За валидни се считат данните, посочени към момента на заплащане на съответната такса. Доставчикът не разполага с и не съхранява каквито и да било данни за картите, регистрирани от потребителите съгласно настоящата разпоредба.

При декларирано изрично съгласие за автоматично удържане съгласно посоченото по-горе , пет дни преди изтичането на текущия абонаментен период от регистрираната дебитна/кредитна карта се удържа автоматично абонаментна такса за следващ абонаментен период със същата продължителност като изтеклия според данните, указани в потребителския профил. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до шест дни преди изтичането на текущия платен абонаментен период, даден потребител изрази изричен отказ в профила си да не бъде извършено посоченото удържане на абонаментна такса, при прекратяване на абонамента или дерегистрация. В този случай и при условие, че потребителят не е заплатил по друг начин такса за ползване на услугата за следващ период на достъп, предоставянето на услугата се прекратява с изтичането на текущия платен абонаментен период.

В случай че автоматичното удържане на такса за следващ абонаментен период се окаже невъзможно поради каквато и да е причина (вкл. при недостатъчна наличност по регистрираната дебитна/кредитна карта) и потребителят не е заплатил по друг начин такса за ползване на услугата за следващ период на достъп, предоставянето на услугата се прекратява с изтичането на текущия платен абонаментен период.

При прекратяване на услугата съгласно горепосоченото , ползването ѝ може да бъде възобновено след заплащане от потребителя на такса за ползване на услугата за определен период на достъп.

9. Плащането се счита извършено след постъпването на сумите по банковата сметка на Доставчика.

9.1. Доставчикът има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.

9.2. В случай че даден потребител желае да му бъде издадена фактура от Доставчика за заплатените от него суми за ползване на услугата, в допълнение на данните по чл. 5, ал. 2 последният следва да предостави и следните данни: за издаване на фактура на физическо лице - три имена, ЕГН и постоянен адрес, ИН по ЗДДС, в случай, че има такъв. Желанието за издаване на фактура следва да бъде заявено до 5 дни след датата на плащането.

9.3. Доставчикът не носи отговорност за таксите, събирани от обслужващите потребителя банки за извършване на плащания от него, включително прилаганите такси за ползване на банкови карти.

9.3.1. В зависимост от избрания метод на плащане по чл.8.1 от настоящите общи условия към таксата за месечен абонамент се начислява допълнителна такса, която не се определя от Доставчика.

За тези такси се прилагат актуалните към датата на плащането тарифи на Уникредит Булбанк АД, „Изипей” АД, ЕИК 131344648 и “Ипей” АД ЕИК 131409398.

9.4. Доставчикът не е страна по договора между Потребителя и доставчиците на платежни услуги, избран/и/ от Потребителя в зависимост от метода на плащане по чл.8.1. Доставчикът не носи отговорност за избрания метод на плащане и осъществяване на плащането на абонаментната такса.

В зависимост от избрания от потребителя метод на плащане по чл.8.1. за съответното плащане се прилагат условията на съответния доставчик на платежни услуги /Уникредит Булбанк АД, Изипей АД и „Ипей“ АД./

9.5. Доставчикът е лице, регистрирано по ЗДДС.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

10. Доставчикът се задължава да активира съответната услуга в срок до 24 часа от получаване на плащането на съответната абонаментна такса.

10.1. Доставчикът има право да преустанови незабавно достъпа на Потребителя до услугата, в случай на оспорване на плащането, направено от потребителя или получаване на уведомление за неправомерно плащане съгласно условия на Униредит Булбанк АД, Ипей АД и/или Изипей АД.

10.2.Доставчикът има право да изменя цените/абонаментните такси , което не засяга правата на ПОТРЕБИТЕЛ, който вече е платил абонаментната цена за съответен период.

11.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси разположени на Сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и/или разпространение на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

11.2. Потребителите нямат право да използват заглавията по начин, извън посочения в настоящите Общи условия, както и за търговски цели .

Потребителят на Услугите няма право да използва, съхранява, записва, разпространява, възпроизвежда, публикува, излъчва, копира, презаписва, извършва даунлоад (download), предава, препредава или да извършва каквито и да е било други действия по отношение на съдържанието на интернет-страницата или част от него, с които може да накърни каквито и да е било имуществени и неимуществени права и интереси на Доставчика и на носителя на авторските и сродните на тях права върху медийните продукти и техните емисии- предмет на Услугите.

11.3. В случай, че Потребителят не спази някоя от разпоредбите на настоящия член /11.1. и /или 11.2./, той дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, надвишаващи по размер посочената неустойка, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

12. Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на услугата, като добавя и/или премахва едно или повече заглавия /медийни продукти/ , до които им е предоставен достъп.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на услугите:

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

13.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Доставчика на Уебсайта.

13.2. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

13.2.1. Потребителят носи отговорност в случай, че декларира неверни данни, включително невярно обичайно местопребиваване. При необходимост потребителят доказва обичайното си местопребиваване /държавата на ползване на услугата/.

13.3. При неспазване на изискванията на този член, Доставчикът има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

13.4. Потребителят се задължава да не ограничава или възпрепятства който и да е друг потребител от използването на Услугите.

13.5. Доставчикът може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други Интернет страници и ресурси. Доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължението и не контролира тези Интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

13.6. Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

14. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за ползване на услугата с необходимото качество, но няма задължението и не гарантира, че услугите ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат без недостатъци. с приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че доставчикът не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от доставчика умишлено или при проявена груба небрежност. доставчикът не носи отговорност спрямо потребителя и трети лица, за претърпени вреди /щети и пропуснати ползи/, настъпили вследствие ползването, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугата.

14.1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуга извън контрола на доставчика, проблеми дължащи се на оборудването на потребителя, ползвания от последния интернет , както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на доставчика.

ЛИЧНИ ДАННИ. ЗАЩИТА

15.1. Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които Доставчикът генерира в процеса на предоставяне на услугите , се обработват и съхраняват от страна на Доставчика в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Доставчика, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политика за защита на личните данни на доставчика, която е публикувана на интернет страницата на дружеството на адрес sedemosmi.tv.

15.2. С предоставянето на лични данни всеки потребител декларира, че предоставя същите по свое желание.

15.3.Потребителите декларират, че личните данни и информация, които предоставят на Доставчика са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.

15.4. Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Доставчика за целите на предоставяне на услугата, като за предоставянето на услугата Доставчикът има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име / адрес на електронна поща/, две имена и останалите данни които потребителите въвеждат съгласно чл.4.2. от тези общи условия, както и техните IP-адреси при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

Съобразно избрания начин на плащане Доставчикът може да има и да събира информация за трите имена на потребителя.

Псевдонимизирани данни се ползват за статистически цели.

Доставчикът събира данни на потребителите и използва същите за маркетингови цели-само при изрично заявено съгласие от съответния потребител.

15.4.1. Доставчикът няма достъп до данни, предоставяни от Потребителя по повод извършваните от него плащания чрез сайта – номера и данни на банкови карти, банкови сметки и др.п..

15.5. Данните, които потребителят е въвел при регистрацията си се съхраняват от доставчика до една година от датата на изтичане на периода, за който Потребителят е платил абонаментна такса. Посочените данни се съхраняват в посочения срок за улеснение на Потребителя при евентуално желание за подновяване на ползване на услугите. В случай, че потребителят желае неговите данни да бъдат заличени преди изтичане на посочения срок, то той може да заличи окончателно регистрацията си по всяко време. От момента на заличаване на регистрацията си, потребителят не може да ползва услугите.

Независимо от горното, данните които касаят извършване на плащания се съхраняват в сроковете по действащото законодателство.

СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

16. След изтичане на тестовия период или в случай, че потребителят не желае да ползва такъв, договорът между страните се счита за сключен като безсрочен до прекратяването му на някое от основанията, посочени по-долу.

Доставчикът осигурява ползване на услугата за периода, за който е получил плащане, като срокът се брои от деня, часа и минутата в която доставчикът е осигурил достъп на потребителя до услугата след изтичане на тестовия период ако такъв е ползван.

17. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.

17.1. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на услугите като:

- прекрати договора за в бъдеще от изтичане на периода , за който е предплатил абонаментна такса чрез изрична заявка в профила си;

-изтрие регистрацията си /дерегистрация/

От момента на заличаване на регистрацията си, потребителят не може да ползва услугите. В този случай Доставчикът не дължи връщане на суми, заплатени от потребителя.

- спре плащанията на абонаментна такса. В този случай договорът се прекратява от изтичане на периода , за който е предплатил абонаментна такса

17.2. При установено нарушение на разпоредба на действащото законодателство или на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да развали договора с Потребителя с едностранно едноседмично предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми за месечния период , през който е настъпило прекратяването. В този случай Доставчикът не дължи на Потребителя обезщетение.

17.3 В случай на неизпълнение на задълженията по чл.10.1, чл.11.1, чл.11.2, чл.13 предложение първо, чл.13.1., чл.13.4 Доставчикът има право да развали договора с Потребителя без предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми за месечния период , през който е настъпило прекратяването. В този случай Доставчикът не дължи на Потребителя обезщетение.

17.4. В случай на разваляне на договора от страна на Потребителя поради непредоставяне на услугите от Доставчика поради умисъл, груба небрежност, поради преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на Сайта, Доставчикът заплаща на потребителя такава част от платените от последния суми, която съответства на оставащия период до края на срока /абонаментния период/.

Посоченото не се прилага в случаите по чл. 18.1.

РЕКЛАМАЦИИ

18. Всеки потребител има право да отправи рекламация до Доставчика, в случай че услугата не може да бъде използвана поради причини, които не са извън контрола на Доставчика и за които Доставчикът отговаря.

Рекламация се подава от засегнатия потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща: requests@sedemosmi.tv.

Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация: в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за периода на достъп, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на потребителя, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства - по преценка на потребителя.

Рекламациите се разглеждат в срок до един месец от постъпването им.

В случай, че прецени, че рекламацията е основателна, Доставчикът връща предплатени от Потребителя суми за периода, през който услугата не е ползвана по вина на Доставчика.Потребителят следва да посочи банкова сметка , по която да му бъдат върнати тези суми. Посоченото не се прилага в случаите по чл.18 1.

18.1. В случай, че по вина на доставчика потребителят няма достъп до услугата през повече от четири часа /без прекъсване/ в рамките на едномесечен период, който се брои от датата на осигуряване на достъпа на потребителя до услугата, доставчикът удължава периода на ползване на услугата с времето, през което потребителят е бил лишен от ползването й.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

19.Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение по електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта и др. подобни.

20.Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

21. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

23.Доставчикът посочва следния адрес за кореспонденция с Потребителя в гр.София, пл.“България“ №1, НДК, зала 12.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2020г.


Свали

Created by WITmind Ltd.