Общи условия за дарения на уебсайт www.sedemosmi.tv

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Статис ” AД, ЕИК 833172830, със седалище и адрес на управление: в гр.София, пл.“България“ №1, НДК, зала 12, тел.003592 42 000 50, email info@sedemosmi.tv (наричано по-долу „Статис”) и дарители , които предоставят дарения чрез уебсайт www.sedemosmi.tv.

При дарение на сума от Ваша страна между Вас и Статис АД възниква договор за дарение. Този договор не предполага предоставяне на каквито и да е стоки и /или услуги от страна на Статис АД. С договора за дарение Вие отстъпвате веднага и безвъзмездно определената от Вас парична сума на Статис АД, който я приема. Сумата следва да бъде цяло число и не по-малка от един лев.

Вие ще получите потвърждение за направеното дарение и волеизявлението на Статис АД, че приема направеното дарение чрез изрично съобщение на посочения от Вас имейл адрес.

Направеното от Вас дарение не може да бъде отменено освен в предвидените в закона случаи. Дарението Ви не може да бъде под условие или да съдържа указания за какво да бъде използвано. В случай, че заявите условие, то същото ще се счита неписано. В случай, че заявите желание за какво да бъде използвано , то същото ще се счита за препоръка от Ваша страна и не поражда каквито и да е задължения за Статис АД.

Дарявайки сума, Вие декларирате, че сте навършили 18 години.

Приемайки Общите условия, Ви декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

Сумата, която предоставяте се определя от Вас съгласно посоченото по-горе и се заплаща чрез следните начини:

1. с дебитна или кредитна карта или други платежни средства, одобрени от Ипей АД през системата на eРay - съобразно условията за извършване на плащания чрез еPay, достъпни на www.epay.bg;

2. в брой в представителство на "Изипей" АД - съобразно условията за извършване на плащания чрез „Изипей” АД", достъпни на www.easypay.bg;

3. с дебитна или кредитна карта VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro посредством интернет страницата sedemosmi.tv .

Валидни са тези начини на плащане, които са указани към момента на извършване на съответното плащане. Статис АД не носи отговорност за таксите, събирани от обслужващата Ви банка за извършване на плащания , включително прилаганите такси за ползване на банкови карти.

Статис АД не е страна по договора между Вас и доставчиците на платежни услуги, избран/и/ от Вас в зависимост от метода на плащане . В зависимост от избрания от Вас метод на плащане за съответното плащане се прилагат условията на съответния доставчик на платежни услуги /Уникредит Булбанк АД, Изипей АД и „Ипей“ АД./

При извършване на дарение Вие следва да предоставите следните лични данни: три имена и ЕГН. Тези данни се обработват от Статис АД само за целите на счетоводната отчетност Статис АД и се съхраняват за нормативно определения срокВ допълнение Вие следва да предоставите Ваш мейл адрес, който се използва от Статис за комуникация за целите на договора и се съхранява за срок от една година, считано от датата на получаване на дарението.Личните Ви данни, се обработват и съхраняват от страна на Статис АД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“) и Политика за защита на личните данни на доставчика, която е публикувана на интернет страницата на дружеството на адрес sedemosmi.tv.

С предоставянето на лични данни Вие декларирате, че предоставяте същите по свое желание и сте съгласен с обработката им от Статис АД съгласно настоящите общи условия.

Статис АД няма достъп до данни, предоставяни от Потребителя по повод извършваните от него плащания чрез сайта – номера и данни на банкови карти, банкови сметки и други подобни.

За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са в сила от 15.10.2020г.


Свали

Created by WITmind Ltd.